Algemene voorwaarden Qub3z Global B.V.
Laatst gewijzigd op 20 oktober 2023
Artikel 1 - Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan
onder:
 Qub3z Global B.V. (hierna: Qub3z): de
onderneming, die zich richt op activiteiten voor
Generatie Z, verhuur van werkplekken en
vergaderlocatie en die is gevestigd te Breda en
is ingeschreven in het register van de KvK
onder nummer 7795786;
 de Contractant: de natuurlijke persoon of
rechtspersoon die met Qub3z een
overeenkomst aangaat, aan Qub3z een
opdracht verstrekt of aan wie Qub3z een offerte
heeft doen toekomen waarop deze algemene
voorwaarden van toepassing zijn;
 de Bezoeker: de persoon die een vestiging van
Qub3z bezoekt en/of gebruik maakt van de
diensten van Qub3z.
 De Locatie: de vestiging van Qub3z die de
bezoeker bezoekt.
 De Qub3z Pass: het abonnement waarmee de
bezoeker toegang krijgt tot de locatie.
 De Bestelling: de bestelling die een bezoeker
op locatie doet.
 Producten: alle producten en werkzaamheden
waarvoor de opdracht is gegeven of die door
Qub3z uit andere hoofde, met betrekking tot de
overeenkomst of offerte worden verricht of
geleverd;
 Diensten: alle diensten en werkzaamheden
waarvoor de opdracht is gegeven of die door
Qub3z uit andere hoofde, met betrekking tot de
overeenkomst of offerte worden verricht of
geleverd
 Overeenkomst c.q. opdracht: elke afspraak
tussen Contractant en Qub3z, conform het
bepaalde in de overeenkomst en/of
opdrachtbevestiging;
 Algemene voorwaarden: de onderhavige
algemene voorwaarden.
Artikel 2 – Toepasselijkheid en wijziging
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
op alle overeenkomsten, opdrachten en offertes
waarbij Qub3z producten of diensten van welke
aard dan ook levert aan Contractant of Bezoeker,
ook indien deze producten of diensten niet (nader)
in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij
voorafgaand aan de totstandkoming van
desbetreffende overeenkomst of rechtsbetrekking
schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Qub3z is bevoegd deze algemene voorwaarden te
wijzigen.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden
waarnaar de Contractant verwijst, wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
1. Qub3z kan gebruik maken van offertes en
aanbiedingen, waarbij de geldigheidsduur steeds
zal worden vermeld.
2. Alle offertes van Qub3z zijn geheel vrijblijvend.
Artikel 4 – De overeenkomst
1. Doordat Qub3z een totaaloplossing voor werken,
gamen en samenkomen faciliteert, sluit zij
verschillende overeenkomsten met de
Contractant/Bezoeker (waaronder een abonnement,
zakelijke overeenkomst, en cateringovereenkomst).
Onderhavige algemene voorwaarden zijn op al
deze overeenkomsten van toepassing.
2. De diensten van Qub3z, het abonnement middels
de Qub3z Pass en de Locatie zijn enkel bestemd
voor personen van 16 jaar en ouder.
3. Personen tussen de 16 en 18 jaar dienen
bovendien te beschikken over toestemming van hun
wettelijk vertegenwoordiger voor het sluiten van
overeenkomsten met Qub3z (waaronder het
afsluiten van een abonnement).
4. Door zich te registreren, een abonnement middels
de Qub3z Pass af te sluiten of toegang te verkrijgen
tot de Locatie, verklaart de contractant c.q.
bezoeker dat hij een wettelijk bindende
overeenkomst aangaat met Qub3z die (mede)
bestaat uit deze Voorwaarden, dat hij daartoe in
staat en bevoegd is, dat hij 16 jaar of ouder is en
indien vereist beschikt over toestemming van zijn
wettelijk vertegenwoordiger, en dat hij deze
Voorwaarden accepteert en zich daaraan zal
houden. Qub3z is niet aansprakelijk voor eventuele
schade die wordt geleden doordat de
Contractant/Bezoeker handelt in strijd met dit
artikel.
5. Een overeenkomst komt tot stand, zodra de
aanvaarding van het aanbod Qub3z heeft bereikt.
De aanvaarding komt tot stand door een schriftelijk
akkoord op de door Qub3z uitgebrachte offerte,
registratie of betaling voor de Qub3z Pass, betaling
van de overeengekomen prijs voor de dienst/het
product, het bezoek aan de Locatie, of feitelijke
uitvoering van de overeenkomst/opdracht.
6. Door de aanvaarding verklaart de Contractant zich
akkoord met de toepasselijk verklaring van deze
algemene voorwaarden en doet hij, zo nodig,
afstand van een toepasselijk verklaring van eigen
algemene voorwaarden.
7. Door aanvaarding van het aanbod verklaart de
Contractant dat hij voldoet aan de in het aanbod
gestelde leeftijdsvereisten. Hij verklaart bovendien
dat hij – indien vereist – beschikt over toestemming
voor het aangaan van de Overeenkomst door zijn
wettelijk vertegenwoordiger.
8. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen
ten opzichte van het aanbod/de offerte worden
aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige
lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien
Qub3z aan de Contractant bericht heeft met deze
afwijkingen van de offerte in te stemmen.
9. Sommige diensten van Qub3z zijn enkel
toegankelijk voor houders van de Qub3z Pass.
10. Uitsluitend Qub3z geldt tegenover de Contractant
als contractuele wederpartij.
11. Qub3z behoudt het recht, zonder opgaaf van
redenen, een overeenkomst af te wijzen.
12. Qub3z is niet gebonden aan mondelinge afspraken
als deze niet schriftelijk door Qub3z zijn bevestigd.
Artikel 5 – Wijziging van de opdracht
1. Qub3z heeft het recht wijzigingen aan te brengen in
de oorspronkelijke overeenkomst (bijvoorbeeld door
het toevoegen van nieuwe functies of het
implementeren van technische innovatie).
2. Indien tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt
dat het noodzakelijk is om de overeenkomst te
wijzigen of aan te vullen, dan zal Qub3z Contractant
hierover tijdig informeren. Het voortgezet gebruik
van de dienst na implementatie van de wijzigingen
heeft in dat geval te gelden als aanvaarding van de
wijzigingen.
3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Qub3z
een verzoek tot wijziging, aanvulling of intrekking
van de overeenkomst door Contractant weigeren,
indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht
Algemene voorwaarden Qub3z Global B.V.
Laatst gewijzigd op 20 oktober 2021
gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de
in dat kader te leveren producten.
Artikel 6 – De Locatie
1. Qub3z faciliteert een werk- speel- en
samenkomstlocatie, gericht op de “generatie-z”,
waar zij kunnen gamen, werken en samenkomen.
2. Qub3z aanvaardt geen verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor de kwaliteit of inhoud van
games die op de Locatie worden gespeeld of
evenementen die aldaar plaatsvinden. Qub3z
faciliteert enkel de Locatie voor dergelijke
evenementen en het spelen van games. Bezoeker
c.q. Contractant vrijwaart Qub3z derhalve van
aansprakelijkheden terzake.
3. Bij de inrichting van de Locatie en de daarbij
behorende ruimten, worden door Qub3z
maatregelen en voorzieningen getroffen teneinde
de veiligheid van bezoekers en personeel te
bevorderen.
4. De bezoekers zijn gehouden de aanwijzingen op te
volgen die door de daartoe bevoegde
functionaris(sen) van de locatie worden gegeven of
zichtbaar zijn.
5. Qub3z mag een bezoeker de toegang tot de locatie
ontzeggen indien hij de gegeven aanwijzingen niet
naleeft of indien een bezoeker naar oordeel van
Qub3z inbreuk pleegt op naleving van de huisregels
of indien aan hem reeds eerder een entreeverbod is
opgelegd.
6. Om gebruik te maken van de door Qub3z geleverde
faciliteiten, dient een Bezoeker minimaal 18 jaar te
zijn, of – indien hij minimaal 16 jaar is – te
beschikken over toestemming van zijn wettelijk
vertegenwoordiger(s).
7. Voor bezoekers beneden de 16 jaar, geldt dat zij
enkel toegelaten worden tot de Locatie indien zij
zich laten vergezellen door een meerderjarige
begeleider.
8. Het is niet toegestaan om zelf eten of drank mee te
nemen. Het is ook niet toegestaan om drugs te
gebruiken in het gebouw of op het terrein van
Qub3z. Verder is het niet toegestaan om alcohol
aan jongeren onder 18 jaar te geven of voor hen te
bestellen. Het is ook niet toegestaan om zelf alcohol
of drugs te verkopen in het gebouw of op het terrein
van Qub3z.
9. Als Qub3z op enig moment een Bezoeker niet wijst
op de strikte naleving van deze algemene
voorwaarden of naleving daarvan vordert, brengt dit
niet met zich mee dat Qub3z daar afstand van
gedaan heeft en kunnen daar door een Bezoeker
geen rechten of weren aan ontleend worden.
10. Qub3z is niet aansprakelijk voor schade geleden
door het niet in acht nemen van deze voorschriften.
Artikel 7 – Opzegging en annulering
1. Tenzij anders overeengekomen, kan een
overeenkomst niet tussentijds worden opgezegd.
Dit geldt niet voor het abonnement middels de
Qub3z Pass. Dit abonnement is maandelijks
opzegbaar, waarbij opzegging dient plaats te vinden
uiterlijk één dag voor de dag waarop de volgende
(maandelijkse) vergoeding wordt geïncasseerd.
2. Alvorens gebruik te kunnen maken van de
faciliteiten op de locatie van Qub3z, dient de
bezoeker een reservering te plaatsen voor een
specifiek moment.
Artikel 8 –Ontbinding
1. Op het tijdstip, waarop Contractant in staat van
faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance
van betaling aanvraagt, of een verzoek van
Contractant, natuurlijk persoon, tot het van
toepassing verklaren van de wettelijke
schuldsanering door de rechtbank wordt ingewilligd,
of Contractant door beslaglegging, onder curatele
stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid
over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien
Contractant kennelijk buiten staat geraakt zijn
financiële verplichtingen na te komen, heeft Qub3z
het recht iedere overeenkomst met Contractant
zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te
verklaren.
2. Indien er gerede twijfel bij Qub3z bestaat omtrent
de betalingscapaciteit van Contractant, is Qub3z
bevoegd het leveren van producten uit te stellen,
totdat Contractant zekerheid voor de betaling heeft
verschaft. Contractant is aansprakelijk voor de door
Qub3z voor deze vertraagde aflevering te lijden
directe- en indirecte schade.
3. Voorts is Qub3z bevoegd de overeenkomst te
ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of indien er zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Qub3z kan
worden gevergd.
4. Door de ontbinding worden de over en weer
bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
Contractant is aansprakelijk voor de door Qub3z
geleden schade.
Artikel 9 – Bestellen van voedsel en herroepingsrecht
1. Qub3z verkoopt op de Locatie (vers) voedsel,
hetwelk (o.a.) via Smartphone kan worden besteld.
2. Het bestellen van eten en drinken (via Smartphone
of op locatie) heeft te gelden als een nieuwe
overeenkomst tussen de Bezoeker en Qub3z. Op
het moment dat de Bezoeker de bestelling heeft
geplaatst, is de Bezoeker verplicht om Qub3z te
betalen voor de Bestelling (via pin aan de kassa of
met een online betaalmiddel).
3. In verband met de bederfelijkheid van de producten,
geldt dat de Bezoeker geen recht heeft om de
bestelling/koop die is online gedaan te ontbinden.
Ook geldt om die reden de bedenktijd en
herroepingstermijn van 14 dagen niet. De aard van
de te leveren producten verzet zich tegen enige
bedenktermijn en het herroepingsrecht. Aldus
bestaat geen bedenktijd en geen
herroepingstermijn. Contractant gaat akkoord met
een directe levering van het product na bestelling
en doet uitdrukkelijk afstand van de bedenktijd en
het herroepingsrecht.
4. Qub3z heeft het recht de Bestelling te annuleren
indien bijvoorbeeld het bestelde niet meer
beschikbaar is, de Bezoeker incorrecte gegevens
heeft opgegeven of in geval van overmacht.
5. Qub3z heeft het recht om Bestellingen te weigeren
en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede
twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van
de Bestelling of de contactgegevens. Indien de
Bezoeker schijnbaar valse of frauduleuze
Bestellingen plaatst, dan kan Qub3z hiervan
aangifte doen bij de politie.
Artikel 10 – Overmacht
1. Qub3z is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens de Contractant of Bezoeker
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van
Algemene voorwaarden Qub3z Global B.V.
Laatst gewijzigd op 20 oktober 2021
een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld,
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling, of
wegens in het verkeer geldende opvattingen voor
zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien,
waarop Qub3z geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Qub3z niet in staat is zijn verplichtingen
na te komen (o.a. internetstoringen, storingen bij de
betaaldienst, systeemcrash, hacken, cyberaanval,
niet nakoming door Leverancier et cetera).
3. Qub3z heeft ook het recht zich op overmacht te
beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt
nadat Qub3z haar verbintenis had moeten
nakomen.
4. Qub3z heeft het recht, gedurende de periode dat de
overmacht duurt, zijn verplichtingen uit de
overeenkomst op te schorten.
5. Beide partijen hebben het recht de overeenkomst te
ontbinden, indien de overmacht situatie langer dan
twee maanden duurt.
6. Voorzoveel Qub3z ten tijde van het intreden van
overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige
waarde toekomt, is Qub3z gerechtigd om het reeds
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De bezoeker is gehouden
deze factuur te voldoen als dat er sprake is van een
afzonderlijke overeenkomst.
7. Qub3z is niet aansprakelijk voor schade die als
gevolg van een overmacht situatie zoals in het
voorgaande bedoeld.
Artikel 11 – Betaling en incassokosten
1. Tenzij anders vermeld, zijn de door Qub3z
opgegeven prijzen uitgedrukt in euro’s. Jegens
particulieren zijn de prijzen uitgedrukt inclusief
omzetbelasting (btw) en jegens zakelijke
contractanten exclusief omzetbelasting.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan
uitsluitend worden betaald middels Ideal, Sepa
bankoverschrijving of middels pinbetaling op de
Locatie, waarbij geldt dat Qub3z per product/dienst
de aangewezen betaalmethode zal voorschrijven.
3. Op het moment dat een overeenkomst tot stand is
gekomen overeenkomstig artikel 4 van deze
algemene voorwaarden, is de Contractant verplicht
om Qub3z te betalen voor de overeengekomen
dienst. Door de Contractant kan aan deze
betalingsverplichting worden voldaan door te
betalen met een online betaalmiddel via de website
of na ontvangst van de factuur (afhankelijk van de
dienst die Contractant afneemt).
4. Indien de Contractant een dienst afneemt waarvoor
online betaling via de website geldt, dient betaling
direct bij het boeken van de dienst plaats te vinden,
tenzij anders overeengekomen.
5. Indien de Contractant een dienst afneemt waarvoor
betaling na ontvangst van een factuur geldt, dient
betaling plaats te vinden binnen 30 dagen na de
factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
6. Wordt niet binnen de gestelde betalingstermijn
voldaan, of wordt de incasso zonder geldige reden
geannuleerd en niet binnen 7 dagen alsnog betaald,
is Contractant van rechtswege in gebreke en
wettelijke rente verschuldigd over de openstaande
factuur, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het
recht van Qub3z om het verschuldigde bedrag met
rente en kosten van buitengerechtelijke of
gerechtelijke invordering terstond op te vorderen.
De kosten van buitengerechtelijke invordering
worden tussen partijen vastgesteld door middel van
het per 1 juli 2012 ingetreden Besluit vergoeding
buitenrechtelijke incassokosten,
7. Het bovenstaande geldt onverminderd het recht van
Qub3z om de overeenkomst te ontbinden en
schadevergoeding te vorderen.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Het betreden van de Locatie en het gebruik van
(eigen) goederen op de Locatie is geheel op eigen
risico. Qub3z is niet aansprakelijk voor schade als
gevolg van diefstal of verlies van persoonlijke
eigendommen, letsel of schade veroorzaakt door
het bezoek aan de Locatie, onverminderd het voor
het overige in deze voorwaarden bepaalde en
behoudens sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van Qub3z.
2. Indien de rechter mocht oordelen dat Qub3z geen
beroep toekomt op het in het vorige lid bepaalde,
beperkt de aansprakelijkheid van Qub3z zich te
allen tijde tot de schade die te beschouwen is als
een onmiddellijk en duidelijk gevolg van de nietnakoming
of gebrekkige nakoming, een en ander
beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van
Qub3z wordt gedekt. Indien de verzekering in enig
geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet
door de verzekering wordt gedekt, wordt de
aansprakelijkheid per gebeurtenis beperkt tot
tweemaal de kosten voor het toegangskaartje of
afgesloten abonnement voor de periode waarin de
schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
3. Qub3z is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade. Onder indirecte schade wordt verstaan:
gevolgschade; gederfde winst; gemiste
besparingen; schade door bedrijfs- of andersoortige
stagnatie.
4. Qub3z is nimmer aansprakelijk voor schade als
gevolg van gebreken in door derden uitgevoerde
werkzaamheden dan wel door derden geleverde
zaken.
5. De bezoeker is aansprakelijk voor alle schade aan
derden en / of aan zaken die aan hem toerekenbaar
is.
Artikel 13 – Klachten
1. Klachten over geleverde producten of diensten
dienen, gemotiveerd, binnen 7 dagen na het
ontstaan van de klacht aan Qub3z kenbaar
gemaakt te worden via het e-mail adres
info@qub3z.com, waarbij getracht wordt binnen 2
werkdagen een reactie te geven. Na het verstrijken
van deze 7 dagen vervalt elke aansprakelijkheid
van Qub3z terzake.
2. Een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
3. Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde
producten, o.a. welke technisch onvermijdelijk zijn
dan wel in het handelsverkeer algemeen worden
toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor
klacht of voor ontbinding van de overeenkomst.
4. Bewijs van de gegrondheid van de klacht ligt bij
Contractant.
5. Indien een klacht gegrond is, dan heeft Qub3z de
mogelijkheid om het gebrek in het product/de dienst
te herstellen.
Algemene voorwaarden Qub3z Global B.V.
Laatst gewijzigd op 20 oktober 2023
Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
1. Onverminderd het hiervoor bepaalde, behoudt
Qub3z zich de eigendom voor van alle door haar
aan Contractant geleverde producten totdat de
koopprijs voor al deze producten geheel is voldaan.
Artikel 15 – Intellectueel eigendom
1. Niets uit deze voorwaarden, dan wel een
overeenkomst kan worden opgevat als een
overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht.
Het intellectueel eigendom ten aanzien van
Software, gebruikte logo's, (beeld-) merken,
ontwerpen, handelsnamen, etc. berust bij Qub3z of
bij Leverancier en zal ook bij Qub3z of bij
Leverancier blijven berusten.
2. Qub3z verkoopt Producten en Licenties van
Leveranciers waarop zij zelf geen intellectueel
eigendomsrecht heeft. Dat betekent dat iedere
beslissing ten aanzien van die intellectuele
eigendomsrechten die genomen wordt door de
Leverancier die van invloed is op onze
overeenkomst met de Contractant, geldt als
overmacht.
Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle offertes, aanbiedingen en/of
overeenkomsten van/met Qub3z is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen uit of naar aanleiding van door
Qub3z verstrekte offertes en/of met Qub3z gesloten
overeenkomsten zullen in eerste instantie bij
uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in
het Arrondissement Oost-Brabant, tenzij
dwingendrechtelijke regels zich daartegen
verzetten.
3. Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve
van Qub3z. Qub3z is derhalve te allen tijde
gerechtigd zich te wenden tot de rechter die
afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de
Nederlandse en Engelse taal opgesteld. Ingeval
van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse
tekst, is de Nederlandse tekst bindend.